Aquí hi ha les dues versions de la presentació: la principal, feta amb HTML i utilitzant el framework reveal.js, i una segona feta amb la classe Beamer de LaTeX.

Versió HTML Versió LaTeX

Aquest és el codi de la presentació feta amb LaTeX, utilitzant la classe Beamer. El codi de la presentació en HTML, utilitzada en l'escenari, és massa gran per posar-lo en aquesta pàgina, així que deixo un enllaç on sí que es pot veure. Tot i això, us aviso, és molt poc llegible... Codi HTML

\documentclass{beamer}
\usepackage[latin9]{inputenc}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{graphics, graphicx}
\usepackage{tikz, tkz-graph}
\usepackage{pgf, pgfplots}
\usepackage{graphviz, tkz-berge}
\usepackage{graphics, graphicx}
\usepackage{pstricks, pst-node, pst-tree}
\usepackage{float}
\usepackage{amstext}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{minted}
\usepackage[ruled, boxed]{algorithm2e}
\usepackage{multicol, multirow, rotating} %Paquets de taules
\usepackage{float} %Imatges múltiples
\usepackage{verbatim}
\usepackage[style=english]{csquotes}
\usepackage{cancel}
\usepackage[position=top]{subfig}
\usepackage{rotating}
\usepackage{etoolbox}
\usepackage{parskip}
\usepackage[bottom]{footmisc}
\usepackage[toc,page]{appendix}
\usepackage{caption}
\captionsetup[figure]{labelformat=empty}


\usetikzlibrary{arrows, petri, topaths}
\usetikzlibrary{shapes}
\usetikzlibrary{arrows.meta}
\usetikzlibrary{positioning,automata}

\usetheme{Warsaw}
\mode<presentation>{\usetheme{Warsaw}}
\setbeamertemplate{caption}{\raggedright\insertcaption\par}

\graphicspath{ {altres/graphics/} }


\title{Els grafs: xarxes, camins i connexions}
 
\subtitle{De la matemàtica discreta a la realitat}
 
\author{Aniol Garcia i Serrano}
 

\date[Presentació TDR] % (optional)
{Presentació del treball, Gener 2017}\begin{document}

\setbeamertemplate{caption}{\raggedright\insertcaption\par}
%\begin{frame}{Overview}
%\tableofcontents
%\end{frame}

\frame{\titlepage}

\section{Introducció}
\subsection{El meu primer graf}
\begin{frame}
\frametitle{El meu primer graf}
	\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.3]{graf1}
	\end{figure}
\end{frame}

\subsection{El primer graf}
\begin{frame}
\frametitle{El primer graf}
\begin{columns}
 
\column{0.5\textwidth}
\includegraphics[scale=0.5]{Konigsberg_bridges}

\pause

\column{0.5\textwidth}
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[scale=0.75,transform shape]
 \Vertex[x=0,y=0]0
 \Vertex[x=0,y=2]1
 \Vertex[x=0,y=4]2
 \Vertex[x=5,y=2]3
 \tikzstyle{LabelStyle}=[fill=white,sloped]
 \Edge(1)(3)
 \tikzstyle{EdgeStyle}=[bend left]
 \Edge(0)(1)
 \Edge(1)(2)
 \Edge(2)(3)
 \tikzstyle{EdgeStyle}=[bend right]
 \Edge(0)(1)
 \Edge(1)(2)
 \Edge(0)(3)
\end{tikzpicture}
\end{figure}

\end{columns}
\end{frame}

\subsection{Breu història}
\begin{frame}
\frametitle{Breu història}
\begin{columns}
 
\column{0.5\textwidth}
	\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.21405]{Euler}
		\caption{Leonhard Euler}
	\end{figure}
\column{0.5\textwidth}
	\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.4]{Leibniz}
		\caption{Gottfried W. Leibniz}
	\end{figure}
\end{columns}
\end{frame}

\subsection{Geometria de la posició}
\begin{frame}
\frametitle{Geometria de la posició}
\begin{columns}
\column{0.5\textwidth}
	\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, text=white, thin, minimum size=.5mm}, transform shape, scale=0.80]
			\node[round, fill=blue] (a) at (0,0){2};
			\node[round, fill=red] (b) at (4,0){0};
			\node[round, fill=green] (c) at (2,1.5){3};
			\node[round, fill=purple] (d) at (2,4){1};
			\draw (a) edge (b);
			\draw (a) edge (c);
			\draw (a) edge (d);
			\draw (b) edge (c);
			\draw (b) edge (d);
			\draw (c) edge (d);
		\end{tikzpicture}
	\end{figure}
\column{0.5\textwidth}
	\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, text=white, thin, minimum size=.5mm}, transform shape, scale=0.80]
			\node[round, fill=blue] (a) at (0,0){c};
			\node[round, fill=red] (b) at (4,0){a};
			\node[round, fill=green] (c) at (0,4){d};
			\node[round, fill=purple] (d) at (4,4){b};
			\draw (a) edge (b);
			\draw (a) edge (c);
			\draw (a) edge (d);
			\draw (b) edge (c);
			\draw (b) edge (d);
			\draw (c) edge (d);
		\end{tikzpicture}
	\end{figure}
\end{columns}
\end{frame}

\frame{\titlepage}


\section{Organització}
%\begin{frame}
%\tableofcontents
%No hi ha d'haver aquest índex, sinó el del treball (simplificat, evidentment)
%\end{frame}
\subsection{Objectius}
\begin{frame}
\frametitle{Objectius i Hipòtesi}
\textbf{Objectius}
\begin{itemize}
\item Conèixer la teoria de grafs
\item Estudiar i implementar algorismes
\item Mostrar-ne algunes de les aplicacions
\end{itemize}
\textbf{Hipòtesi}\\
La teoria de grafs, com a branca de la matemàtica discreta, ens proporciona eines per modelitzar estructures i processos i ens permet crear aplicacions pràctiques mitjançant procediments algorísmics.
\end{frame}


\subsection{Tipus de grafs}
\begin{frame}
\frametitle{Tipus de grafs}

\begin{figure}[H]
				\begin{tikzpicture}	
		\grCycle[RA=2, prefix=v, Math=true]{9}
		\end{tikzpicture}
		\caption{Cicle}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}	
			\grComplete[RA=2, prefix=v, Math=true]{7}
		\end{tikzpicture}
		\caption{Complet}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}	
		\grStar[RA=2, prefix=v, Math=true]{7}	
		\end{tikzpicture}
		\caption{Estrella}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}	
		\grWheel[RA=2, prefix=v, Math=true]{10}	
		\end{tikzpicture}
		\caption{Roda}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, thin, minimum 			size=.5mm}, transform shape, scale=0.80]
		\node[round] (a) at (0,0){$v_{0}$};
		\node[round] (b) at (4,0){$v_{1}$};
		\node[round] (c) at (8,0){$v_{2}$};
		\node[round] (d) at (0,2){$v_{3}$};
		\node[round] (e) at (4,2){$v_{4}$};
		\node[round] (f) at (8,2){$v_{5}$};
		\node[round] (g) at (0,4){$v_{6}$};
		\node[round] (h) at (4,4){$v_{7}$};
		\node[round] (i) at (8,4){$v_{8}$};
		\draw (a) edge (b);
		\draw (a) edge (d);
		\draw (b) edge (c);
		\draw (b) edge (e);
		\draw (c) edge (f);
		\draw (d) edge (e);
		\draw (d) edge (g);
		\draw (e) edge (h);
		\draw (e) edge (f);
		\draw (f) edge (i);
		\draw (h) edge (i);
		\draw (h) edge (g);
		\end{tikzpicture}
		\caption{Xarxa}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{columns}
\column{0.5\textwidth}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[scale=0.7]	
		\grCirculant[RA=3, prefix=v,Math=true]{6}{2,3}
		\end{tikzpicture}	
		\caption{Graf G}
\end{figure}
\column{0.5\textwidth}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[scale=0.7]	
				\grCirculant[RA=3, prefix=v,Math=true]{6}{1}
		\end{tikzpicture}
		\caption{Complementari de G}	
\end{figure}
\end{columns}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[v/.style={circle, fill=red, text=white, thin, minimum size=.5mm}, u/.style={circle, fill=blue, text=white, thin, minimum size=.5mm}, transform shape, scale=0.90]
		\node[v] (a) at (0,0){$v_{0}$};
		\node[v] (b) at (2,0){$v_{1}$};
		\node[v] (c) at (4,0){$v_{2}$};
		\node[v] (d) at (6,0){$v_{3}$};
		\node[u] (e) at (1,2){$u_{0}$};
		\node[u] (f) at (3,2){$u_{1}$};
		\node[u] (g) at (5,2){$u_{2}$};
		\draw (a) edge (e);
		\draw (b) edge (e);
		\draw (b) edge (f);
		\draw (b) edge (g);
		\draw (c) edge (e);
		\draw (c) edge (f);
		\draw (d) edge (f);
		\draw (d) edge (g);
		\end{tikzpicture}
		\caption{Bipartit}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[v/.style={circle, fill=red, text=white, thin, minimum size=.5mm}, u/.style={circle, fill=blue, text=white, thin, minimum size=.5mm}, transform shape, scale=0.80]
		\node[v] (a) at (0,0){$v_{0}$};
		\node[v] (b) at (2,0){$v_{1}$};
		\node[v] (c) at (4,0){$v_{2}$};
		\node[v] (d) at (6,0){$v_{3}$};
		\node[v] (h) at (8,0){$v_{4}$};
		\node[u] (e) at (1,2){$u_{0}$};
		\node[u] (f) at (3,2){$u_{1}$};
		\node[u] (g) at (5,2){$u_{2}$};
		\node[u] (i) at (7,2){$u_{3}$};
		\draw (a) edge (e);
		\draw (a) edge (f);
		\draw (a) edge (g);
		\draw (a) edge (i);
		\draw (b) edge (e);
		\draw (b) edge (f);
		\draw (b) edge (g);
		\draw (b) edge (i);
		\draw (c) edge (e);
		\draw (c) edge (f);
		\draw (c) edge (g);
		\draw (c) edge (i);
		\draw (d) edge (e);
		\draw (d) edge (f);
		\draw (d) edge (g);
		\draw (d) edge (i);
		\draw (h) edge (e);
		\draw (h) edge (f);
		\draw (h) edge (g);
		\draw (h) edge (i);
		\end{tikzpicture}
		\caption{Bipartit complet}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, thin, minimum 			size=.5mm}, transform shape, scale=0.80]
		\node[round] (a) at (0,0){$v_{0}$};
		\node[round] (b) at (4,0){$v_{1}$};
		\node[round] (c) at (8,0){$v_{2}$};
		\node[round] (d) at (0,2){$v_{3}$};
		\node[round] (d) at (4,2){$v_{4}$};
		\node[round] (d) at (8,2){$v_{5}$};
		\end{tikzpicture}
		\caption{Buit}	
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}	

		\end{tikzpicture}
		\caption{Nul}	
\end{figure}
\end{frame}


\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, thin, minimum 			size=.5mm}, transform shape, scale=0.80]
			\tikzstyle{level 1}=[level distance=15mm,sibling distance=35mm]
			\node(0)[round]{$v_{0}$}
				child{node[round]{$v_{1}$}
					child{node[round]{$v_{3}$}}}
				child{node[round]{$v_{2}$}
					child{node[round]{$v_{4}$}}
					child{node[round]{$v_{5}$}}
			};
		\end{tikzpicture}
		\caption{Arbre}	
\end{figure}
\end{frame}


\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, thin, minimum size=.5mm}, transform shape, scale=0.5]
			\node[round] (a) at (8,4){$v_{0}$};
			\node[round] (b) at (4,8){$v_{1}$};
			\node[round] (c) at (0,8){$v_{2}$};
			\node[round] (d) at (0,4){$v_{3}$};
			\node[round] (e) at (4,0){$v_{4}$};
			\node[draw, diamond] (f) at (6,6){$u_{0}$};
			\node[draw, diamond] (g) at (2,8){$u_{1}$};
			\node[draw, diamond] (h) at (2,6){$u_{2}$};
			\node[draw, diamond] (i) at (2,2){$u_{3}$};
			\node[draw, diamond] (j) at (6,2){$u_{4}$};
			\node[draw, diamond] (k) at (4,4){$u_{5}$};
			\draw (a) edge (f);
			\draw (a) edge (j);
			\draw (a) edge (k);
			\draw (f) edge (b);
			\draw (j) edge (e);
			\draw (k) edge (d);
			\draw (b) edge (g);
			\draw (g) edge (c);
			\draw (b) edge (h);
			\draw (h) edge (d);
			\draw (d) edge (i);
			\draw (i) edge (e);
			
			\draw (f) edge[dashed] (h);
			\draw (k) edge[dashed] (f);
			\draw (k) edge[dashed] (j);
			\draw (k) edge[dashed] (i);
			\draw (k) edge[dashed] (h);
			\draw (f) edge[dashed] (h);
			\draw (i) edge[dashed] (j);
			\draw (g) edge[dashed] (h);
			\draw (f) edge[dashed] (j);
			\draw (h) edge[dashed] (i);
			\draw (g) edge[dashed, bend left=75] (f);
			
		\end{tikzpicture}
		\caption{Graf Lineal}	
\end{figure}

\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Propietats i demostracions}
A tall d'exemple:

\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.2]{propietat}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Altres classificacions}
\begin{columns}
\column{0.5\textwidth}
	\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, fill=black, thin, minimum size=1mm}, transform shape]
			\node[round] (a) at (0,0){};
			\node[round] (b) at (0,2) {};
			\node[round] (c) at (2,0) {};
			\node[round] (d) at (2,2) {};
			\draw (a) edge[->, -Latex] (b);
			\draw (c) edge[->, -Latex] (a);
			\draw (b) edge[->, -Latex] (d);
			\draw (c) edge[->, -Latex] (d);
		\end{tikzpicture}
		\caption{Graf dirigit}
	\end{figure}
\column{0.5\textwidth}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, fill=black, thin, minimum size=1mm}, transform shape]
			\node[round] (a) at (0,0){};
			\node[round] (b) at (0,2) {};
			\node[round] (c) at (2,0) {};
			\node[round] (d) at (2,2) {};
			\Edge[label=$10$](a)(b)
			\Edge[label=$3$](c)(a)
			\Edge[label=$2$](b)(d)
			\Edge[label=$8$](c)(d)
		\end{tikzpicture}
		\caption{Graf ponderat}
	\end{figure}

\end{columns}
\end{frame}

\subsection{Algorismes}
\begin{frame}
\frametitle{Algorismes}
\begin{itemize}
\item Camins
	\begin{itemize}
	\item Euler
	\item Hamilton
	\item Dijkstra
	\item Bellman-Ford
	\item Floyd-Warshall
	\end{itemize}
\item MST
	\begin{itemize}
	\item Kruskal
	\item Prim
	\end{itemize}
\item Exploració
	\begin{itemize}
	\item DFS
	\item BFS
	\end{itemize}
\item Coloració
	\begin{itemize}
	\item DFS
	\item El meu propi algorisme
	\end{itemize}
\end{itemize}
\end{frame}

\section{Aplicacions}
\subsection{Metro}

\begin{frame}
\frametitle{Plantejament}
\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.2]{metro}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Organització}
\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.25]{metro4}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\begin{minted}[frame=lines, breaklines=true, baselinestretch=1, fontsize=\fontsize{4}{6}]{python}
def metro(Adj, inici, final, k): #on k és el temps de parada acada estació
  recorregut=[]
  
  print "Punt inicial:", inici.decode("ISO-8859-15")
  
  print "Punt final:", final.decode("ISO-8859-15")

  dist, tree = OrderedDijkstra(Adj, inici, k)

  i = final  
  while tree[i] != inici:
    recorregut.append(tree[i])
    i = tree[i]
  
  recorregut.append(inici)    
  recorregut.reverse()

  total= dist[final]-k

  print "Temps amb estacions del recorregut:", dist[final], "Temps real:", total  
  
  if total < 60:
    print "Temps total del recorregut:",int(total), "segons"    
  else:
    minuts = total/60
    segons = (total%60)
    print "Temps total del recorregut:", int(minuts),"minuts i", int(segons), "segons"

  print "Recorregut:",  
  print "[",
  for i in range(0,len(recorregut)):
    print recorregut[i].decode("ISO-8859-15")+",",

  print final.decode("ISO-8859-15"),"]" 
\end{minted}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\begin{minted}[frame=lines, breaklines=true]{python}
def OrderedDijkstra(Adj, s, k):
  Q = dict.fromkeys(Adj.keys(), float("inf"))
  dist = dict.fromkeys(Adj.keys(), float("inf"))
  tree = {}
  Q[s] = 0
  while Q:
    u = min(Q, key=Q.get)
    dist[u] = Q[u]
    for v in Adj[u]:
      if v in Q:
        if Q[v] > Q[u] + Adj[u][v]:
          Q[v] = Q[u] + Adj[u][v] + k
          tree[v] = u
    Q.pop(u)
    
  return dist, tree
\end{minted}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\includegraphics[scale=0.19]{metro_graf}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}
\begin{figure}[H]
		\begin{tikzpicture}[round/.style={circle, draw=black, thin, minimum size=.5mm}, transform shape, scale=1]
  \node[round](0) at (0,0){$v_{0}$};
  \node[round](1) at (2,0){$v_{1}$};
  \node[round](2) at (4,0){$v_{2}$};
  \node[round](3) at (6,0){$v_{3}$};
  \node[round](4) at (8,0){$v_{4}$};
  \node[round](5) at (10,0){$v_{5}$};

  \Edge[label=$1$](0)(1)
  \Edge[label=$1$](1)(2)
  \Edge[label=$1$](2)(3)
  \Edge[label=$1$](3)(4)
  \Edge[label=$1$](4)(5)

  \tikzset{EdgeStyle/.style={bend right=25}} %Arestes múltiples
  \Edge[label=$6$](0)(5)
  \end{tikzpicture}
\end{figure}
\end{frame}

\begin{frame}[fragile]
\frametitle{Exemple d'execució}
\begin{minted}[breaklines=true, frame=lines, fontsize=\footnotesize]{python}
metro(metro_barcelona, "4_Llucmajor", "9S_Aeroport T1", 25)
\end{minted}
\begin{minted}[breaklines=true, frame=lines, fontsize=\footnotesize]{text}
Punt inicial: 4_Llucmajor
Punt final: 9S_Aeroport T1
Temps net del recorregut: 3565
Temps total del recorregut: 59 minuts i 25 segons
Recorregut: [ 4_Llucmajor, 4_Maragall, 4_Guinardó Hospital de Sant Pau, 4_Alfons X, 4_Joanic, 4_Verdaguer, 5_Verdaguer, 5_Diagonal, 5_Hospital Clínic, 5_Entença, 5_Sants Estació, 5_Plaça de Sants, 5_Badal, 5_Collblanc, 9S_Collblanc, 9S_Torrassa, 9S_Can Tries Gornal, 9S_Europa Fira, 9S_Fira, 9S_Parc Logístic, 9S_Mercabarna, 9S_Les Moreres, 9S_El Prat Estació, 9S_Cèntric, 9S_Parc Nou, 9S_Mas Blau, 9S_Aeroport T2, 9S_Aeroport T1 ]
\end{minted}
\end{frame}

\section{Conclusions}
\begin{frame}
\frametitle{Conclusions}
\begin{itemize}
\item Objectius assolits.
\item Podem trobar grafs a una gran quantitat d'àmbits i amb moltes aplicacions diferents.
\item Importància de la computació en procediments matemàtics.
\item Queda molta feina per fer.
\end{itemize}
\end{frame}

\begin{frame}
\frametitle{Programari lliure}
\begin{itemize}
\item Ubuntu i Debian com a S.O.
\item Python com a llenguatge de programació
\item LaTeX i els seus paquets per a la redacció de la memòria
\item Git com a sistema de control de versions
\item Geogebra, Spyder, Scilab, Vim, Meld... i molts d'altres!
\end{itemize}
\end{frame}


\begin{frame}
\centering
Més informació del treball a\\
\Large{\textbf{aniolgarcia.github.io/grafs}}\\
\vspace{1cm}

\Huge{\textbf{Moltes gràcies!}}\\
\vspace{1cm}

\large{\textbf{Aniol Garcia i Serrano}}\\
aniolgarcia@gmail.com

\end{frame}

\end{document}

Els grafs: xarxes, camins i connexions

Benvinguts! En aquesta pàgina web trobareu informació sobre el meu treball de recerca en teoria de grafs. Hi trobareu també tant el codi LaTeX de la memòria com el codi dels diversos programes, tot tisponible per a descarregar.