Aquí hi trobareu tots els algorismes en Python que he implementat al llarg del treball.

# -*- coding: Latin-1 -*-
from UnionFind import UnionFindparent={}
topo=[]
def DFS(Adj):
  node=[]
  for i in range(0, len(Adj)):
    node.append(i)

  for s in node:
    if s not in parent:
      print "From node %d:" %s
      print s      
      parent[s]=None
      DFS_recursive(Adj, s)
  print "Recursion order (topological sort for directed acyclic graphs):"
  topo.reverse()  
  print topo


def DFS_recursive(Adj, s):
  for v in Adj[s]:
    if v not in parent:        
      print v
      parent[v]=s
      DFS_recursive(Adj, v)
  topo.append(s)

topo=[]
def TopologicalSort(Adj):
  node=[]
  for i in range(0, len(Adj)):
    node.append(i)

  for s in node:
    if s not in parent:
      parent[s]=None
      DFS_recursive(Adj, s)
  #topo.reverse()  
  return topo#______________________________________________________________________________

def BFS(Adj, s):
  level={s:0}
  parent={s:None}
  i=1
  frontier=[s]
  print s
  while frontier:
    next=[]
    for u in frontier:
      for v in Adj[u]:
        if v not in level:
          level[v]=i
          parent[v]=u
          next.append(v)
          print v
    frontier=next
    i+=1
  print level

#______________________________________________________________________________  

def Dijkstra(Adj, s):
  Q={}
  dist={}
  tree={}
  for i in range(0, len(Adj)):
    Q[i]=float("inf")
    dist[i]=float("inf")
  Q[s]=0
  while Q:
    u = min(Q, key=Q.get)
    dist[u] = Q[u]
    for v in Adj[u]:
      if v in Q:
        if Q[v] > Q[u] + Adj[u][v]:
          Q[v] = Q[u] + Adj[u][v]
          tree[v] = u
    Q.pop(u)

  return dist, tree


def OrderedDijkstra(Adj, s):
  Q = dict.fromkeys(Adj.keys(), float("inf"))
  dist = dict.fromkeys(Adj.keys(), float("inf"))
  tree = {}
  Q[s] = 0
  while Q:
    u = min(Q, key=Q.get)
    dist[u] = Q[u]
    for v in Adj[u]:
      if v in Q:
        if Q[v] > Q[u] + Adj[u][v]:
          Q[v] = Q[u] + Adj[u][v]
          tree[v] = u
    Q.pop(u)

  return dist, tree
#  print "Distances:"
#  print dist
#  print "Shortest-path tree:"
#  print tree

#______________________________________________________________________________

def BellmanFord(Adj, s):
  dist={}
  tree={}
  for i in range(0, len(Adj)):
    dist[i]=float("inf")
    tree[i]=None
  dist[s]=0

  for i in range(0, len(Adj)-1):
    for u in range(0, len(Adj)):
      for v in Adj[u]:
        if dist[v] > dist[u] + Adj[u][v]:
          dist[v] = dist[u] + Adj[u][v]
          tree[v]=u
  for u in range(0, len(Adj)):
    for v in Adj[u]:
      if dist[v] > dist[u] + Adj[u][v]:
        print "There are negative-weight cycles"
        break
  return dist, tree
#  print "Distances:"
#  print dist
#  print "Shortest-path tree:"
#  print tree

#______________________________________________________________________________  

def Prim(Adj):
  Q={}
  tree={}
  for i in range(0,len(Adj)):
    Q[i]=float("inf")
  Q[0]=0
  while Q:
    u = min(Q, key=Q.get)
    for v in Adj[u]:
      if v in Q and Adj[u][v] < Q[v]:
        Q[v] = Adj[u][v]
        tree[v] = u
    Q.pop(u)
  return tree

#______________________________________________________________________________        

def Kruskal(Adj):
  subtree = UnionFind()
  tree = []
  for e, u, v in sorted((Adj[u][v],u,v) for u in Adj for v in Adj[u]):
    for u in Adj:
      for v in Adj[u]:
        if subtree[u] != subtree[v]:
          tree.append((u,v))
          subtree.union(u,v)
  return tree

#______________________________________________________________________________

def FloydWarshall(Adj):
  dist=[[float("inf") for x in range(len(Adj))] for y in range(len(Adj))]
  for i in range(0,len(Adj)):
    dist[i][i] = 0
  for v in range(len(Adj)):
    for u in Adj[v]:
      dist[v][u] = Adj[v][u]
  for x in range(len(Adj)):
    for u in range(len(Adj)):
      for v in range(len(Adj)):
        if dist[u][v] > dist[u][x] + dist[x][v]:
          dist[u][v] = dist[u][x] + dist[x][v]
  return dist

#______________________________________________________________________________  

def Hamilton_recursive(Adj, s, e, path):
  path = path + [s]
  if s == e:
    return path
  for n in Adj[s]:
    if n not in path:
      nou_path = Hamilton_recursive(Adj, n, e, path)
      if nou_path:
        return nou_path
  return None

def Hamilton(Adj, s, e):
  path=[]
  return Hamilton_recursive(Adj, s, e, path)

#  
#def Hamilton2(Adj):
#  Q=[]
#  ban=[]
#  Q.append(0)


#______________________________________________________________________________


def Euler(Adj):
  graf = Adj
  senar = [v for v in graf.keys() if len(graf[v])%2 != 0]
  senar.append(graf.keys()[0])
  print senar

  if len(senar)>3:
    return None

  Q = [senar[0]]
  path = []
  while Q:
    v = Q[-1]
    if graf[v]:
      u = graf[v][0]
      Q.append(u)
      del graf[u][graf[u].index(v)]
      del graf[v][0]
    else:
      path.append(Q.pop())

  return path

#______________________________________________________________________________

def coloring(Adj):
  graph = sorted(Adj, key=lambda k:len(Adj[k]), reverse=True)
  colors = {}
  usat = False
  actual = 0

  for i in range(0, len(Adj)):
    colors[i]=None
  colors[graph[0]]=0

  while None in colors.values():   
    for v in graph:
      if colors[v] == None:
        for k in Adj[v]:
          if colors[k] == actual:
            usat = True
            break

        if usat == False:
          colors[v] = actual
        usat = False
    actual = actual + 1
  return colors


#______________________________________________________________________________

#Avis: aixo basicament no fa res, no funciona. S'ha de fer que les funcions que
#conte retornin el que pertoca i comprovar que la sortida esta en el format que
#toca. Tot i aixi, es una bona guia per entendre el que fa.
def Johnson(Adj):
  original = Adj
  new = Adj
  for i in range(len(Adj)):
    new[-1][i] = 0
  optimized, residual = BellmanFord(new, -1) #Bellman ford ha de tornar alguna cosa...

  for v in range(len(Adj)):
    for u in original[v]:
      original[v][u] = original[v][u] + optimized[v] - optimized[u]
  return Dijkstra(original, 0)

#______________________________________________________________________________  

def metro_fail(Adj, inici, final):
  recorregut=[]

  print "Punt inicial:", inici.decode("ISO-8859-15")

  print "Punt final:", final.decode("ISO-8859-15")

  dist, tree = OrderedDijkstra(Adj, inici)
  #print type(inici)
  #print type(final)

  i = final  
  while tree[i] != inici:
    recorregut.append(tree[i])
    i = tree[i]

  recorregut.append(inici)    
  recorregut.reverse()
  total= dist[final]+(25*(len(recorregut)-2))

  minuts = total/60
  segons = (total%60)*0.60
  print "Temps net del recorregut:", dist[final], "Amb estecions:", total
  print "Temps total del recorregut:", int(minuts),"minuts i", int(segons), "segons"

  print "Recorregut:",  
  print "[",
  for i in range(0,len(recorregut)):
    print recorregut[i].decode("ISO-8859-15")+",",

  print final.decode("ISO-8859-15"),"]"     #______________________________________________________________________________

def metro(Adj, inici, final, k):
  recorregut=[]

  print "Punt inicial:", inici.decode("ISO-8859-15")

  print "Punt final:", final.decode("ISO-8859-15")

  for i in Adj:
    for j in Adj[i]:
      Adj[i][j] = Adj[i][j] + 25

  dist, tree = OrderedDijkstra(Adj, inici, k)

  i = final  
  while tree[i] != inici:
    recorregut.append(tree[i])
    i = tree[i]

  recorregut.append(inici)    
  recorregut.reverse()
  total= dist[final]-k -25

  print "Temps amb estacions del recorregut:", dist[final], "Temps real:", total  

  if total < 60:
    print "Temps total del recorregut:",int(total), "segons"    
  else:
    minuts = total/60
    segons = (total%60)
    print "Temps total del recorregut:", int(minuts),"minuts i", int(segons), "segons"

  print "Recorregut:",  
  print "[",
  for i in range(0,len(recorregut)):
    print recorregut[i].decode("ISO-8859-15")+",",

  print final.decode("ISO-8859-15"),"]"

#______________________________________________________________________________

Tasques pendents: -Acabar d’escriure la documentació -Programar els algorismes en C++


Els grafs: xarxes, camins i connexions

Benvinguts! En aquesta pàgina web trobareu informació sobre el meu treball de recerca en teoria de grafs. Hi trobareu també tant el codi LaTeX de la memòria com el codi dels diversos programes, tot tisponible per a descarregar.